fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Tiền thuê đất

Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nghị định
Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014...

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Nghị định
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai do Chính phủ ban hành...

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất của Chính phủ

Nghị định
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất...

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do BTC ban hành

Nghị định
Nghị định 45/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc công...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

Thông tư
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu tiền sử dụng đất...

Hệ thống văn bản pháp luật về Tiền thuê đất

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Tiền thuê đất. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Tiền thuê đất...

Thông tư 94/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung về tiền thuê đất

Thông tư
Thông tư 94/2011/TT-BTC ban hành ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Thông tư 141/2007/TT-BTC sửa đổi về việc tiền thuê đất

Thông tư
Thông tư 141/2007/TT-BTC ban hành ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Thông tư 120/2005/TT-BTC hướng dẫn về tiền thuê đất

Thông tư
Thông tư 120/2005/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Nghị định 105/2009/NĐ-CP xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Nghị định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Nghị định 105/2009/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...