fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế xuất nhập khẩu

Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định thủ tục về thuế xuất nhập khẩu

Thông tư
Thông tư số 126/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/08/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu...

Thông tư số 126/2014/TT-BTC: Những hiệu quả thiết thực

Thông tư số 126/2014/TT-BTC: Những hiệu quả thiết thực
Ngày 28/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau một thời gian ngắn đi vào cuộc sống, những quy định mới của Thông tư đã phát...

Thông tư 11/2012/TT-BTC miễn thuế xuất khẩu với vật liệu xây dựng

Thông tư
Thông tư 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/02/2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế...

Thông tư 94/2012/TT-BTC biểu thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

Thông tư
Thông tư 94/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ...

Thông tư 100/2012/TT-BTC thuế XNK ưu đãi nhóm 2711

Thông tư
Thông tư 100/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban ngày 20/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Thông tư 103/2012/TT-BTC thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

Thông tư
Thông tư 103/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Thông tư 109/2012/TT-BTC biểu thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

Thông tư
Thông tư 109/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 03/07/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Thông tư 111/2012/TT-BTC ĐM hàng hóa áp dụng hạn nghạch thuế

Thông tư
Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2012 danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan...

Thông tư 119/2012/TT-BTC biểu mẫu thuế XNK ưu đãi

Thông tư
Thông tư 119/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/07/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế...

Thông tư 157/2011/TT-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu

Thông tư
Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành 14/11/2011 biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế...