fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế XNK

Thông tư 11/2012/TT-BTC miễn thuế xuất khẩu với vật liệu xây dựng

Thông tư
Thông tư 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/02/2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế...

Thông tư 94/2012/TT-BTC biểu thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

Thông tư
Thông tư 94/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ...

Thông tư 100/2012/TT-BTC thuế XNK ưu đãi nhóm 2711

Thông tư
Thông tư 100/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban ngày 20/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Thông tư 103/2012/TT-BTC thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

Thông tư
Thông tư 103/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Thông tư 109/2012/TT-BTC biểu thuế XNK ưu đãi nhóm 2710

Thông tư
Thông tư 109/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 03/07/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...

Thông tư 111/2012/TT-BTC ĐM hàng hóa áp dụng hạn nghạch thuế

Thông tư
Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2012 danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan...

Thông tư 119/2012/TT-BTC biểu mẫu thuế XNK ưu đãi

Thông tư
Thông tư 119/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/07/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế...

Thông tư 157/2011/TT-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu

Thông tư
Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành 14/11/2011 biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế...

Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định lĩnh vực QLNN về hải quan

Thông tư
Thông tư 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện...

Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 86/2013

Thông tư
Thông tư 133/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/09/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện...