fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thông tư 199/2012/TT-BTC về ưu đãi thuế với DN đang hưởng ưu đãi

Thông tư
Thông tư số 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN với doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thông tư 66/2010/TT-BTC xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh

Thông tư
Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết...

Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 212/2015/TT-BTC của BTC

Thông tư
Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoạt động BVMT quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật BVMT...

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo Thông tư 21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 01/4/2016, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công nghiệp hỗ trợ ...

Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế TNDN

Luật
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp)...

Điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC

Điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi. ...

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật nội dung Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn, sửa đổi và bổ sung về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ...

Tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế năm

Quy định mới: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm
Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý....

Những thay đổi trong chính sách thuế mới

Những thay đổi trong chính sách thuế mới: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa 13, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều tại các luật về thuế. ...