fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 113/2011/ND-CP sửa đổi bổ sung ND 26/2009/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 113/2011/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12...

Công văn 916/TCT-CS triển khai luật Thuế TTDB

Công văn
Công văn 916/TCT-CS của Tổng cục thuế ban hành ngày 17/03/2009 triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12...

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt....

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...