fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế GTGT

Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu

Thông tư
Thông tư 99/2016/TT-BTC ban hành ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu...

Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế, sửa đổi về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế, sửa đổi về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ...

Nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định
Nghị định 100/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi...

Luật số 106/2016/QH13 về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế

Luật
Luật số 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 của Quốc hội khoá XIII về thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi 2016...

Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Thông tư
Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT...

Thông tư 128/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và TNDN với cơ sở y tế

Thông tư
Thông tư 128/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành ...

Gia hạn thời hạn nộp, hoàn thuế GTGT tại thông tư 134/2014/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định...

Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế GTGT

Thông tư
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/06/2015 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng...

Điểm mới Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, TNDN,…

Điểm mới Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn
Những điểm mới trong Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn những điểm mới nổi bật đó được nêu trong bài viết sau...

Nội dung mới về thuế GTGT theo TT số 26/2015/TT-BTC

Nội dung mới về thuế GTGT theo TT số 26/2015/TT-BTC
Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn. Các nội dung mới của Thông tư lần này được sửa đổi, bổ sung nhằm hướng dẫn chi tiết một số Điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính...