fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế đầu tư ra nước ngoài

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế đầu tư ra nước ngoài

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế đầu tư ra nước ngoài. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế đầu tư ra nước ngoài...

Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi thuế đầu tư ra nước ngoài

Thông tư
Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài...

Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn thuế nhà đầu tư VN ra nước ngoài

Thông tư
Thông tư này quy định về nghĩa vụ thuế đối với các nhà đầu tư Việt Nam nêu tại Điều 2 Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và tại Điều 2 Nghị định số 121/2007/NĐ-CP được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và Nghị định số 121/2007/NĐ-CP. Trường hợp tại Điều ước quốc...