fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thông tư 95/2016/TT-BTC

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về quy định hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư
Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế...