fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thông tư 35/2013/TT-BTC

Thông tư 35/2013/TT-BTC bổ sung thông tư 180 về giao dịch điện tử

Thông tư
Thông tư 35/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 180/2010/tt-btc ngày 10 tháng 11 năm 2010 của bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế...