fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thông tư 119

Hệ thống biểu mẫu Thuế thông tư 119

Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu Thuế thông tư 119, xem, tra cứu và download biểu mẫu Thuế thông 119, cập nhật các biểu mẫu Thuế mới nhất tại vnaahp.vn...

Hủy hóa đơn thế nào là đúng?

Hỏi đáp thuế
Hướng dẫn hủy hóa đơn đúng, đầy đủ theo quy trình của Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách đơn giản thủ tục Thuế...

Công văn 3609/TCT-CS giới thiệu thông tư 119/2014/TT-BTC

Công văn
Công văn 3609/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế...

Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách đơn giản thủ tục Thuế

Thông tư
Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 VÀ Thông tư số 78/2014/TT-BTC...