fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: thẩm tra quyết toán dự án

Thẩm tra quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thẩm tra quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành được hướng dẫn từ điều 13 đến điều 18, TT 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành...