fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: tài sản cố định

Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình

Hỏi đáp kế toán
Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ...

Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp được căn cứ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ...

Nguyên tắc quản lý tài sản của Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Để quản lý tài sản cố định trong Doanh nghiệp cần một số nguyên tắc nhất định trong đó có quản lý hợp đồng, hóa đơn, biên bản, chứng từ, các giấy tờ khác,.....

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định...

Các thuật ngữ về tài sản cố định

Hỏi đáp kế toán
Để hiểu về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định và áp dụng được vào thực tế công việc kế toán trong hoạt động của Doanh nghiệp, các Bạn cần nắm rõ các khái niệm cơ bản về tài sản cố định....

Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định

Hỏi đáp kế toán
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định Thông tư 45/2013/TT-BTC gồm khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định...

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn tài sản cố định

Thông tư
Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do bộ trưởng bộ tài chính ban hành...

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn tài sản cố định

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý, khấu hao tài sản cố định
Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Hiệu lực của văn bản: Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013. Thông tư 45/2013/TT-BTC thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày...