fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Quyết định 15

Thông tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn mua lại trái phiếu chính phủ

Thông tư
Thông tư 206/2009/TT-BTC áp dụng cho kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ quy định tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC ngày 01/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán...

Chế độ sổ kế toán theo quyết định 15

Văn bản pháp luật
Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế...

Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15

Văn bản pháp luật
Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế...

Thông tư 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định 15

Thông tư
Thông tư 244/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp...

Tài khoản loại 0 – Tài khoản ngoài bảng

Tài khoản kế toán
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 0 - Tài khoản ngoài bảng - Quyết định 15. Hỗ trợ tra cứu, download tài khoản kế toán...

Hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15

Hệ thống tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán - Quyết định 15, tổng hợp các loại tài khoản kế toán - quyết định 15. Tra cứu, tổng hợp các tài khoản kế toán của quyết định 15...

Tài khoản loại 9 – Xác định kết quả kinh doanh

Tài khoản kế toán
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 9 - Xác định kết quả kinh doanh - Quyết định 15. Hỗ trợ tra cứu, download tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 8 – Chi phí khác

Tài khoản kế toán
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 7 - Chi phí khác - Quyết định 15. Hỗ trợ tra cứu, download hệ thống tài khoản kế toán...

Tài khoản loại 7 – Thu nhập khác

Tài khoản kế toán
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 7 - Thu nhập khác - Quyết định 15. Hỗ trợ tra cứu, download tài khoản kế toán...