fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: nghị định

Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục hải quan

Nghị định
Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan...

Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nghị định
Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014...

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Nghị định
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai do Chính phủ ban hành...

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất của Chính phủ

Nghị định
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất...

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do BTC ban hành

Nghị định
Nghị định 45/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc công...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

Thông tư
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu tiền sử dụng đất...

Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện kinh doanh

Nghị định
Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017...

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn sửa đổi Luật và Nghị định về thuế

Nghị định
Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế...

Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

Nghị định
Nghị định 129/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế...

Thông tư 156/2013/TT-BTC thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế...