fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Nghị định 26 về thuế TTDB

Nghị định 26/2009/ND-CP hướng dẫn luật thuế TTDB

Nghị định
Nghị định số 26/2009/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12...