fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Nghị định 04 năm 2014

Nghị định 04/2014/ND-CP sửa đổi, bổ sung ND 51/2010/ND-CP

Nghị định
Nghị định 04/2014/ND-CP của chính phủ ban hành ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...