fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: NĐ 142/2005/NĐ-CP

Thông tư 120/2005/TT-BTC hướng dẫn về tiền thuê đất

Thông tư
Thông tư 120/2005/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về tiền thuê đất

Nghị định
Nghị định 121/2010/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất

Nghị định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Nghị định 142/2005/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2005 của Chính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước...