fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: luật xây dựng

Tổng quan về các hình thức quản lý dự án theo Luật xây dựng

Tổng quan về các hình thức quản lý dự án theo Luật xây dựng
Theo quy định tại Điều 62 – Luật Xây dựng số 50/2014, có tất cả 04 hình thức quản lý dự án được áp dụng với từng trường hợp khác nhau...