fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 135/2013/TT-BTC thí điểm chính sách thuế TNDN

Thông tư
Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thí điểm đối với Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhưng không đủ điều kiện được áp dụng...

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Thuế TNDN

Nghị định
Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 về: Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế,...

Luật 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN

Luật
Luật 32/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII ban hành ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12...