fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: luật quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Luật
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH Luật Quản lý thuế quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu...

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về quy định hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư
Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế...

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế
Nguyên tắc tính thuế, khai thuế được hướng dẫn tại khoản 1, Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế của Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế như sau:...

Văn bản hợp nhất một số điều của Luật quản lý thuế

Luật
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế...

Những lỗi thường gặp khi nộp thuế và cách khắc phục

Những lỗi thường gặp khi nộp thuế và cách khắc phục
Người nộp thuế thường gặp phải những vấn đề chưa hiểu rõ về chỉ tiêu cần phải thể hiện khi nộp tiền, thiếu sự kiểm tra thông tin trên bảng kê nộp thuế...

Gỡ vướng trong quản lý mã số doanh nghiệp

Gỡ vướng trong quản lý mã số doanh nghiệp
được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi các cục thuế xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế....

Báo động đỏ – Phạt thuế nhà thầu nước ngoài

Hỏi đáp thuế
Mặc dù thuế nhà thầu đã được Nhà nước Việt Nam quy định và áp dụng từ khá lâu (khởi nguồn là từ năm 1999 và văn bản được quy định rõ ràng, đầy đủ hơn là từ năm 2005), tuy nhiên, đến thời điểm này, còn rất nhiều các Doanh nghiệp có giao dịch với đối tác là tổ...

Thông tư 35/2013/TT-BTC bổ sung thông tư 180 về giao dịch điện tử

Thông tư
Thông tư 35/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 180/2010/tt-btc ngày 10 tháng 11 năm 2010 của bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế...

Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn gia hạn thuế

Thông tư
Thông tư 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước...

Thông tư 117/2012/TT-BTC hành nghề tư vấn thuế

Thông tư
Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/07/20112 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế...