fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Luật kiểm toán

Hệ thống văn bản pháp luật về Kiểm toán xây dựng cơ bản

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Kiểm toán xây dựng cơ bản. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Kiểm toán xây dựng cơ bản...

Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Luật kiểm toán độc lập. Hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập...

Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật kiểm toán độc lập

Nghị định
Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập về Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới; đơn vị được kiểm toán; báo cáo kiểm toán và lưu trữ, sử dụng và tiêu huỷ hồ...

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán....