fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Luật 71 năm 2014

Luật 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật thuế

Luật
Luật 71/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ban hành ngày 26/11/2014...