fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Luật 67/2014/QH13

Luật số 67/2014/QH13 Đầu tư của Quốc hội

Luật
Luật số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Đầu tư của Quốc hội khóa XIII. Thành lập doanh nghiệp hải phòng cập nhật luật doanh nghiệp mới nhất...