fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Luật 45/2009/QH12

Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội

Luật
Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ban hành ngày 25/11/2009 của Quốc hội khóa XII. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu, tư vấn, tải Luật thuế tài nguyên ...