fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: lệ phí trước bạ

Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Thông tư 124/2011/TT-BTC ban hành ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ...

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi về Lệ phí trước bạ

Thông tư
Thông tư 34/2013/TT-BTC ban hành ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ...

Thông tư 140/2013/TT-BTC hướng dẫn về Lệ phí trước bạ

Thông tư
Thông tư 140/2013/TT-BTC ban hành ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ ...

Nghị định 23/2013/NĐ-CP bổ sung nghị định về lệ phí trước bạ

Nghị định
Nghị định 23/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/03/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ...