fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: kinh doanh

Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014

Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014
Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp trong năm 2014 tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh ...

Tài khoản loại 6 – Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 6 - Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh VNAAHP hỗ trợ tra cứu Hệ thống tài khoản kế toán...

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế TNCN khoán

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chỉ kê khai, nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán từ ngày 01/01/2015
Các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ chỉ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán được ấp dụng từ 01/01/2015...

Tài khoản loại 6 – Chi phí sản xuất, kinh doanh

Tài khoản kế toán
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống tài khoản kế toán - Tài khoản loại 6 - Chi phí sản xuất, kinh doanh - Quyết định 15. Hỗ trợ tra cứu, download tài khoản kế toán...