fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: kiểm toán độc lập

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập được hướng dẫn tại điều 21, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước...

Thông tư 183/2013/TT-BTC về KTDL với đơn vị có lợi ích công chúng

Thông tư
Thông tư 183/2013/TT-BTC ban hành ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng...

Thông tư 39/2011/TT-NHNN kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng

Thông tư
Thông tư 39/2011/TT-NHNN ban hành ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật kiểm toán độc lập

Nghị định
Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập về Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới; đơn vị được kiểm toán; báo cáo kiểm toán và lưu trữ, sử dụng và tiêu huỷ hồ...

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán....