fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: khấu hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn tài sản cố định

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý, khấu hao tài sản cố định
Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Hiệu lực của văn bản: Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013. Thông tư 45/2013/TT-BTC thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày...