fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực 07 – Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cập nhật Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 07 - Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu, tải Chuẩn mực 07 - 2002...