fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: HTTK

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.1, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...