fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: HTKK

Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.5, ứng dụng khai thuế 3.4.5 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.4, ứng dụng khai thuế 3.4.4 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.3.8 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Từ ngày 13/8/2016 khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.8...

HTKK 3.3.7 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.7, ứng dụng khai thuế 3.3.7 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.3.6 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.6, ứng dụng khai thuế 3.3.6 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch HTKK 3.3.5

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.5, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.5 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch HTKK 3.3.4

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.4 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.5

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.5, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...