fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Hỗ trợ kê khai

Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.5, ứng dụng khai thuế 3.4.5 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.4, ứng dụng khai thuế 3.4.4 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.3.7 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.7, ứng dụng khai thuế 3.3.7 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.3.6 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.6, ứng dụng khai thuế 3.3.6 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

Update: Bảng kê thông tin, đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bảng kê thông tin, đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Về việc cập nhật mẫu file excel Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN và Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế...