fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: gia hạn thuế

Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn gia hạn thuế

Thông tư
Thông tư 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước...