fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: dự án xây dựng

Nghị định 59/2015/TT-BTC quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định
Nghị định 59/2015/TT-BTC quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt......