fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: đất phi nông nghiệp

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà đất

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà đất. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu luật Thuế nhà đất - đất phi nông nghiệp...

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế SD đất phi nông nghiệp

Thông tư
Nghị định 153/2011/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế đất phi nông nghiệp

Nghị định
Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Luật thuế 48/2010/QH12 sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật
Luật 48/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp....