fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Công văn
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ban hành ngày 26/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp...

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định
Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh hoặc đăng ký công ty ...

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư
Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ban hành ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp...

Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định các chi phí đăng ký doanh nghiệp

Thông tư
Thông tư 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp...

Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định
Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp...

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định
Thành lập doanh nghiệp Hải Phòng cập nhật nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp...