fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: công tác phí

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ có gì?

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ có gì?
Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo Luật thuế TNDN gồm những gì? Theo quy định mới tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)...