fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: chuẩn mực kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 505

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hướng dẫn tra cứu và download chuẩn mực kiểm toán số 505...

Chuẩn mực kiểm toán số 501

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, tra cứu Chuẩn mực kiểm toán số 501 ...

Chuẩn mực kiểm toán số 500

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hỗ trợ tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán...

Chuẩn mực kiểm toán số 450

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 450: Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hỗ trợ tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 450...

Chuẩn mực kiểm toán số 402

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật chuẩn mực kiểm toán số 402...

Chuẩn mực kiểm toán số 330

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật chuẩn mực kiểm toán số 330...

Chuẩn mực kiểm toán số 320

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, hỗ trợ tra cứu chuẩn mực kiểm toán số 320...

Chuẩn mực kiểm toán số 315

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị...

Chuẩn mực kiểm toán số 300

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật, download, hỗ trợ tra cứu Chuẩn mực kiểm toán số 300...

Chuẩn mực kiểm toán số 265

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán...