fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: chuẩn mực kiểm toán 210

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Kiểm toán Hải Phòng cập nhật chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán...