fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Chuẩn mực 29

Chuẩn mực 29 – Thay đổi chính sách kế toán và các sai sót

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. Tra cứu chuẩn mực 29 năm 2005...