fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Chuẩn mực 27

Chuẩn mực 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 26 - Báo cáo tài chính giữa niên độ. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu chuẩn mực 27 năm 2005...