fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Chuẩn mực 08

Chuẩn mực 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cập nhật Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.Tra cứu, download Chuẩn mực 08 năm 2003...