fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 99/2016

Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu

Thông tư
Thông tư 99/2016/TT-BTC ban hành ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu...