fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 83/2013/NĐ-CP

Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý Thuế

Nghị định
Nghị định 83/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi 21/2012/QH13...

Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

Luật
Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 do Quốc hội ban hành có hiệu lực ngày 01/07/2013...