fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 80/2012/TT-BTC

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

Thông tư
Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 về đăng ký thuế...