fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 78/2006/QH11

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

Thông tư
Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 về đăng ký thuế...

Thông tư 156/2013/TT-BTC thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế...

Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

Luật
Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 do Quốc hội ban hành có hiệu lực ngày 01/07/2013...

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội

Luật
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật....