fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 72/2007/TT-BTC

Thông tư 72/2007/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề kế toán

Thông tư
Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán...