fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 60/2012/TT-BTC

Thông tư 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu áp dụng với người nước ngoài

Thông tư
Thông tư 60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam...