fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 48/2006/QĐ-BTC

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán

Quyết định
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2006 hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ...