fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 45/2014/NĐ-CP

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do BTC ban hành

Nghị định
Nghị định 45/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc công...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

Thông tư
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu tiền sử dụng đất...